Regulamin

Regulamin Portalu www.Saloner.pl

Każdy podmiot, który przystępuje do korzystania z Portalu tym samym przyjmuje do wiadomości i akceptuje wszystkie postanowienia niniejszego regulaminu w brzmieniu poniżej określonym.

§ 1 DEFINICJE

1. Saloner.pl (Serwis) – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością prowadząca Portal pod adresem strony internetowej www.Saloner.pl.

2. Przedsiębiorca — osoba oferująca swoje usługi w ramach prowadzonej działalności, za pośrednictwem Portalu Saloner.pl

3. Klient — osoba rezerwująca termin wykonania wybranej usługi, oferowanej przez Przedsiębiorcę, za pośrednictwem Portalu Saloner.pl

4. Portal — strona internetowa www.Saloner.pl za pośrednictwem której przedsiębiorcy oferują swoje usługi, a klienci mogą umawiać się na ich wykonanie rezerwując konkretny termin oraz rodzaj usługi.

5. Usługa — wszelka działalność z zakresu spa, depilacji, dietetyki, fryzjerstwa, kosmetologii, kosmetyki, makijażu, manicure, masażu, medycyny estetycznej, modelowania sylwetki, opalania, pedicure, podologii, stylizacji oraz mobilnych salonów kosmetycznych, oferowana przez Przedsiębiorcą za pośrednictwem Portalu Saloner.pl i będąca przedmiotem rezerwacji przez Klienta.

6. Konto — oznacza przyznane indywidualnie Przedsiębiorcy konto umożliwiające mu korzystanie z Portalu i monitorowanie rezerwacji oferowanych przez niego usług.

7. Siła Wyższa — oznacza wszelkie zdarzenia, których zaistnienie pozostaje poza sferą władztwa i nadzoru Usługodawcy.

8. Rezerwacja – oznacza wypełnienie przez Klienta formularza rezerwacyjnego przez podanie wskazanych w formularzu danych osobowych i przesłanie ich Przedsiębiorcy. Po dokonaniu rezerwacji przez Klienta on-line za pomocą formularza przedstawionego na Portalu, Przedsiębiorca otrzymuje od serwisu wiadomość tekstową sms z terminem i potwierdzeniem rezerwacji oferowanej usługi.

9. Abonament — opłata, którą Przedsiębiorca ponosi raz w roku za korzystanie z Portalu. Jej wysokość określa odrębna, indywidualna umowa zawarta przez Przedsiębiorcę z serwisem.

§ 2 POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa zasady korzystania przez Klientów z Portalu.

2. Rozpoczynając korzystanie z Portalu Klient i Przedsiębiorca oświadczają, iż akceptują w całości niniejszy regulamin.

3. Korzystanie przez Klienta z Portalu i rezerwowanie Usług oferowanych przez Przedsiębiorców jest dla Klienta bezpłatne.

4. Korzystanie przez Przedsiębiorcę z Portalu, jest płatne w formie Abonamentu. Wysokość Abonamentu określa odrębna, indywidualna umowa zawarta pomiędzy Przedsiębiorcą a Serwisem. Dodatkowym kosztem poza abonamentem jest koszt wysyłki smsów marketingowych, z podziękowaniem po wizycie, z własną treścią przypomnienia oraz smsy potwierdzające umówienie wizyty. Koszt 1 wiadomości to 10 groszy netto od każdej wysłanej wiadomości. Standardowe SMSy przypominające są wliczone w cenę abonamentu.

§ 3 PRAWA I OBOWIĄZKI KLIENTA

1. Klient jest właścicielem wszystkich danych wprowadzonych podczas procesu rezerwacji Usługi.

2. Klient ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej ze strony Serwisu, pomoc ta świadczona jest drogą poczty elektronicznej.

3. Klient zobowiązany jest do podania prawdziwych danych w trakcie rejestracji Usługi.

4. Klienci Portalu Saloner.pl poprzez wybranie miasta, rodzaju Usługi oraz terminu zostaną zapoznani z ofertą Usług, proponowanych przez Przedsiębiorcę w danym terminie.

5. Klient może zarezerwować Usługę on-line poprzez formularz umieszczony na Portalu lub telefonicznie pod numer kontaktowy wskazany przez Przedsiębiorcę.

6. Klient może bezpłatnie zrezygnować z rezerwacji Usługi lub zmienić jej termin kontaktując się z Przedsiębiorcą telefonicznie, pod wskazany przez Przedsiębiorcę numer kontaktowy. Jeżeli przedsiębiorca wykupił taką możliwość w abonamencie, Klient otrzyma wiadomość tekstową SMS z potwierdzeniem rezerwacji

7. Usługi oraz informacją o terminie i miejscu jej wykonania.

§ 4 PRAWA I OBOWIĄZKI PRZEDSIEBIORCY

1. Przedsiębiorca zobowiązany jest do uiszczania Abonamentu za korzystanie z Portalu w terminie i wysokości wskazanej w odrębnej, indywidualnej umowie zawartej przez niego z Serwisem.

2. W wypadku rezerwacji Usługi przez Klienta on-line za pomocą formularza znajdującego się na Portalu, Przedsiębiorca o dokonaniu rezerwacji jest informowany poprzez wysyłanie mu przez Serwis wiadomości tekstowej sms na podany przez niego numer telefonu.

3. Jeżeli Przedsiębiorca wybrał tą możliwość w Abonamencie, może on również sprawdzić stan rezerwacji swoich Usług korzystając z kalendarza rezerwacji oraz panelu stworzonego dla niego przez Serwis.

4. Przedsiębiorca zobowiązuje się do podania terminów oferowanych usług i potwierdzenia, iż zarezerwowany przez Klienta termin jest wolny, a Usługa zostanie zrealizowana.

5. W momencie, gdy Przedsiębiorca potwierdzi, iż termin zarezerwowany przez Klienta on-line jest wolny, zobowiązuje się on przyjąć Klienta w dacie, którą ten wybrał przez Portal Saloner.pl<

6. W wypadku gdyby Przedsiębiorca nie mógł zrealizować Usługi, zarezerwowanej on-line, musi telefonicznie skontaktować się z Klientem którego numer telefonu widnieje w formularzu i zaproponować mu inny termin wykonania usługi.

7. Przedsiębiorca na Portalu podaje koszt oferowanych Usług i wykonuje je w cenie nie wyższej niż ta wskazana na Portalu.

§ 5 PRAWA I OBOWIĄZKI SERWISU

1. Serwis zobowiązuje się do zapewnienia, przy zachowaniu należytej staranności z jego strony, dostępu do Portalu i jego prawidłowego funkcjonowania.

2. Serwis zapewnia zamieszczenie oferty Przedsiębiorcy na portalu Saloner.pl oraz rezerwację proponowanych Usług drogą telefoniczną lub on-line.

3. Serwis ma prawo dokonywać uaktualnień Portalu oraz zasobów technologicznych służących do rezerwacji Usług i na czas trwania prac aktualizacyjnych blokować dostęp do Portalu.

4. Serwis tworzy dla Przedsiębiorcy indywidualne konto na Portalu oraz kalendarz rezerwacji, jeżeli Przedsiębiorca wybrał tą możliwość w Abonamencie.

5. Serwis informuje Przedsiębiorcę o dokonaniu rezerwacji on-line oferowanej przez niego Usługi za pomocą wiadomości tekstowych SMS.

6. Serwis stosuje środki bezpieczeństwa, w tym środki organizacyjne i techniczne oraz realizuje obowiązki wynikające z ustawy o ochronie danych osobowych oraz rozporządzeń wykonawczych. Dane będą udostępniane wyłącznie podmiotom upoważnionym na mocy obowiązujących przepisów prawa.

7. Serwis nie ponosi odpowiedzialności z tytułu nieprawidłowego funkcjonowania Portalu z powodu Siły Wyższe

§ 6 OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

1. Przedsiębiorca wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych podanych podczas rejestracji Konta w celu rezerwacji oferowanych przez niego Usług oraz wystawienia dowodów księgowych.

2. Serwis zobowiązuje się do nieudostępniania danych Klientów oraz Przedsiębiorcom innym podmiotom, niż wskazane w niniejszym regulaminie.

3. Serwis ma prawo do opublikowania nazwy Przedsiębiorcy, adresu strony internetowej oraz loga Przedsiębiorcy na swoim Portalu.

4. Dane jakie są zgromadzone na serwerze Serwisu w związku z wykonywaną Usługą stanowią informacje poufne i nie będą ujawniane przez Serwis osobom trzecim, ani wykorzystywane przez Serwis w innym celu aniżeli do rezerwacji Usługi.

5. Administratorem zbioru danych osobowych, w którym widnieją dane Klientów oraz Przedsiębiorców jest Serwis. Serwis jest przy tym uprawniony do powierzania przetwarzania danych osobom trzecim z zachowaniem wymogów określonych w Ustawie o ochronie danych osobowych (ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r., tekst jednolity: Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.), z zachowaniem prawa Klienta i Przedsiębiorcy do wglądu do swoich danych.

6. Wszelkie dane osobowe przekazane Operatorowi na potrzeby Rejestracji będą wykorzystywane przez Serwis jedynie w przypadkach i na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm., dalej jako „ustawa o Usługach Elektronicznych”)


§ 7 ODPOWIEDZIALNOŚĆ

1. Odpowiedzialność Serwisu za przerwy lub utrudnienia w korzystaniu z Usługi jest wyłączona, jeżeli wystąpi:

1. okoliczność niezależna od Serwisu (np. przypadek Siły Wyższej);

2. potrzeba dokonania jakiejkolwiek naprawy, modyfikacji lub konserwacji sprzętu albo oprogramowania służących do świadczenia Usługi.

3. szkoda spowodowana aktywnością jakichkolwiek programów (w tym także wirusów komputerowych) należących do osób trzecich lub Klienta.

4. Wyłączona jest odpowiedzialność Serwisu za wszelkie szkody jakie Klient poniósł, a wynikające z nieprawidłowego działania serwerów, na których umieszczony jest Portal. Jak i w każdym przypadku, gdy dopuszczalne jest wyłączenie odpowiedzialności Serwisu w rozumieniu przepisów ustawy o Usługach Elektronicznych.

5. Przedsiębiorca zobowiązuje się pokryć wszelkie szkody powstałe w wyniku niezgodnego z prawem, Regulaminem lub zwyczajem działaniem lub zaniechaniem Przedsiębiorcy. W szczególności oznacza to zwolnienie Serwisu z wszelkich roszczeń kierowanych do Serwisu przez osoby trzecie, obowiązek zwrotu wszelkich kosztów poniesionych przez Serwis lub inne poszkodowane osoby w związku ze spowodowaniem szkody przez Przedsiębiorcę jak i obowiązek zwrotu wszelkich kosztów związanych z dochodzeniem przez Serwis lub inne poszkodowane osoby należnego im odszkodowania.

§ 8 PRAWA AUTORSKIE I OCHRONA DANYCH

1. Wszelkie materiały umieszczone i udostępniane w ramach Portalu jak i sposób ich przedstawienia (układ) korzystają z ochrony przewidzianej w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o Prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U. 2006 r. Nr 90 poz. 631 z późn. zm.) i przysługują wyłącznie Usługodawcy lub licencjodawcom, chyba że co innego wyraźnie wynika z ich treści lub z okoliczności.

2. Jakiekolwiek użycie, korzystanie, rozpowszechnianie czy też kopiowanie materiałów, o których mowa w 9.1 wymaga pisemnej zgody Serwisu.

§ 9 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Korzystanie z Portalu polega prawu polskiemu.

2. Serwis zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian w Portalu, w szczególności w zakresie funkcjonalności lub jego wyglądu. Serwis zastrzega sobie także prawo do zakończenia utrzymywania Portalu, jak i do wprowadzania zmian w Regulaminie wchodzących w życie niezwłocznie po ich opublikowaniu na stronie internetowej Serwisu.

3. Wszelkie spory pomiędzy Stronami wynikające z Regulaminu lub z nim związane będą rozstrzygane przez sąd powszechny.